Alles over de UBO

Alles over de UBO

Uiteindelijk belanghebbenden

UBO’s zijn de uiteindelijke eigenaren of personen die mogen beslissen in een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigenaar zijn van een vof of maatschap, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting of vereniging. Heeft niemand zo’n belang van meer dan 25%? Dan zijn de hoger leidinggevende(n), bijvoorbeeld de vennoten of de statutaire bestuurders, de UBO’s. Iedere UBO-plichtige organisatie heeft één of meer UBO’s.

  1. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de aandelen van de rechtspersoon rechtstreeks of via een andere rechtspersoon in bezit hebben?
  2. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op of bijzondere zeggenschap hebben over 25% of meer van het vermogen van de organisatie?
  3. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van 25% of meer in de winsten van de organisatie?
  4. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie?

Heb je vraag 1 met “ja” beantwoord, vul dan op de gegevens van alle UBO’s in met per UBO het % Aandeel.

Heb je vraag 2, 3, of 4 met “ja” beantwoord, vul dan de gegevens van alle UBO’s in en vink Zeggenschap aan. Daarnaast vul je hier ook de personen in met feitelijke zeggenschap. Let op: er is altijd minimaal 1 persoon met feitelijke zeggenschap.

Als 1 UBO zowel een % Aandeel als Zeggenschap heeft, geef dan beiden aan.

Alle vragen = Nee
Heb je alle vragen met ‘nee’ beantwoord? Dan moet een hoger leidinggevend personeelslid als UBO aangemerkt worden (vaak een bestuurder of tekeningsbevoegde functionaris). Vermeld dan de gegevens van de natuurlijke personen die namens je organisatie bevoegd zijn bestuursbesluiten te nemen en te tekenen.

Heeft een stichting UBO’s

In een stichting kunnen onderstaande belangen van toepassing zijn. Je bepaalt – op basis van deze belangen – als organisatie zelf welke personen de UBO’s zijn.

Wie hebben er een belang in je organisatie?

  1. Mensen die recht hebben op meer dan 25% van het vermogen van je stichting
  2. Mensen die meer dan 25% stemrecht hebben bij besluit tot statutenwijziging
  3. Mensen die op een andere manier zeggenschap hebben, maar géén bestuurder zijn

Zijn geen van deze belangen van toepassing? Dan zijn de bestuurders de UBO’s