PriPost – Privacyverklaring

Inhoud

 1. Algemeen
 2. Over de gegevensverwerking
 3. NAW Gegevens
 4. Kopie ID
 5. Onze nieuwsbrief
 6. Het contactformulier
 7. Beveiliging
 8. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
 9. Uw rechten
 10. Inzagerecht
 11. Rectificatierecht
 12. Recht op beperking van de verwerking
 13. Recht op overdraagbaarheid
 14. Recht op gegevenswissing / vergetelheid
 15. Recht van bezwaar en overige rechten
 16. Wijzigingen in de privacyverklaring
 17. Contactgegevens
 18. Contactpersoon voor privacyzaken

1 – Algemeen

PriPost hecht veel waarde aan uw privacy. Wij streven er naar om diensten van hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid één van de belangrijkste prioriteiten is. Bij het ontwerpen van onze diensten en producten is veel aandacht besteed aan privacy maatregelen en dataminimalisatie.

PriPost deelt geen gegevens met derden. Zo is het niet mogelijk dat wij persoons- en/of adres gegevens van een Postboxhouder vertrekken aan iemand die dit telefonisch, schriftelijk of digitaal verzoekt. Uw persoonlijke gegevens zijn alleen inzichtelijk voor gescreend personeel van PriPost of aan PriPost gelieerde bedrijven (Beesiks Office Space). Een uitzondering hierop kan zijn wanneer dit wij wettelijk worden verplicht.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van PriPost (waaronder ook het PriPost Portal) en de aan PriPost gelieerde bedrijven. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van de privacyverklaring.

2 – Over de gegevensverwerking

PriPost verwerkt verschillende persoonsgegevens om zijn dienstverlening te kunnen leveren aan zijn klanten. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst en dan voor de wet- en regelgeving welke op PriPost van toepassing zijn.

Hieronder vindt u in een overzicht de persoonsgegevens welke PriPost verwerkt, met welk doel en met wie deze worden gedeeld.

3 – NAW Gegevens

Hieronder wordt verstaan:

 • Naam- en adresgegevens
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • IP-adres

Bij een bedrijfsaanvraag tevens

 • Bedrijfsgegevens
 • Uittreksel KvK
 • UBO verklaring

Deze gegevens hebben wij nodig voor de identificatie van en communicatie met de Postboxhouder en voor het verwerken van post. Tevens gebruiken wij de naam en het e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief. Daarnaast verleent PriPost domicilie aan haar klanten volgens het bepaalde in de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Om te voldoen aan de wettelijke controleverplichting heeft PriPost in het geval van een bedrijfsaanvraag (inclusief verenigingen en stichtingen) een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en een UBO (Ultimate Beneficial Owner’ of uiteindelijk belanghebbende) verklaring nodig ter beoordeling of wij als PriPost zaken mogen doen met u. Voor toegang voor het online klantenportaal wordt het IP-adres uit veiligheidsoverwegingen toegevoegd aan een whitelist.

De persoonsgegevens worden opgeslagen bij onze hostingprovider. Wij hebben met hen een overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te garanderen. Wij hebben bepaalde eisen gesteld aan de beveiliging waaraan zij voldoen.

Indien een Postboxhouder Beesiks Office Space verzoekt gebruikt te mogen maken van het Postboxadres als vestigingsadres, zal PriPost de persoons- en bedrijfsgegevens op verzoek van Beesiks Office Space delen.

Voor persoonsgegevens welke eventueel te vinden zijn in de post van de Postboxhouder is PriPost niet verantwoordelijk. PriPost verwerkt immers de post en niet de (persoons)gegevens die eventueel in deze post zijn vermeld. Deze verwerking valt daarom ook niet onder de definitie van ‘Verwerken’ zoals beschreven is in de AVG.

Er kunnen gevallen waarin PriPost wél de Verwerker is van persoonsgegevens die in post van de Postboxhouder zijn vermeld. Dit is het geval wanneer de Postboxhouder kiest voor de scanservice, waarbij het kan zijn dat er persoonsgegevens worden opgeslagen in een PDF. Deze manier van opslaan valt ook onder de definitie van verwerken ingevolgde de AVG. PriPost extraheert echter op geen enkele manier data uit de gemaakte scans van de Postboxhouder.

De Postboxhouder bepaalt dus zelf op welke manier zijn post verwerkt wordt en kan dit ook wijzigen. Het is daarom niet mogelijk voor PriPost om met elke klant die kiest voor de scanservice een individuele Verwerkersovereenkomst aan te gaan. Om die reden is er in de Algemene Voorwaarden een clausule opgenomen waarin beschreven wordt dat wanneer de Postboxhouder kiest voor de scanservice, de Algemene Verwerkersovereenkomst automatisch in werking treedt.

De Algemene Verwerkersovereenkomst kunt u vinden via de volgende link:
https://www.pripost.eu/download/algemene_verwerkersovereenkomst_pripost.pdf

Kopie ID

Zoals vermeld heeft PriPost volgens de Wwft de wettelijke verplichting de identiteit van zijn klanten te controleren. Wij doen dit onder andere aan de hand van een kopie ID, waar we deze vervolgens bij partijen controleren op echtheid (gestolen, vermist, ongeldig, ingetrokken etc.). Na deze check en het overnemen van de benodigde gegevens wordt het kopie verwijderd. Wij hebben met de partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen.

Het is ook mogelijk als klant om bij ons lang te komen op kantoor voor de identificatie. In dit geval hebben wij geen kopie nodig en nemen wij alleen de benodigde gegevens over.

De benodigde gegevens:

 • Soort document
 • Volledige namen
 • Geboortedatum
 • Datum van afgifte
 • Uitgevende instantie
 • Documentnummer
 • Nationaliteit

De Wwft verplicht PriPost deze gegevens tot 5 jaar na beëindiging van de Postbox overeenkomst te bewaren. Hierna is er geen reden meer om de persoonsgegevens te behouden en zullen wij de gegevens dan ook verwijderen.

Onze nieuwsbrief

De nieuwsbrieven worden middels Mailchimp verstuurd. Hiervoor gebruiken wij de naam en het e-mailadres die van u als Postboxhouder bekent bij ons zijn. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kunt u doen door onderaan de e-mails op ‘uitschrijven’ of ‘unsubscribe’ te klikken.

Het is ook mogelijk om als niet klant geabonneerd te zijn op de nieuwsbrief, bijvoorbeeld wanneer u gebruik wilt maken van een kortingsactie of wanneer u geïnformeerd wilt blijven. Ook dan is het mogelijk om uzelf op ieder moment af te melden door onderaan de e-mails op ‘uitschrijven’ of ‘unsubscribe’ te klikken. Als niet klant worden uw gegevens voor niets anders gebruikt dan voor de nieuwsbrief.

Het contactformulier

Indien u gebruik maakt van het contactformulier op de website, worden de daarbij ingevulde gegevens alleen gebruikt voor het beantwoorden van de vraag en om contact op te nemen. Deze zullen niet langer bewaart worden.

Beveiliging

PriPost besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen, veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens. Zo zijn er goede, transparante afspraken gemaakt met de partijen welke toegang hebben tot de gegevens op het gebied van vertrouwelijkheid, bewaartermijn en medewerkingen. Daarnaast slaan wij de gegevens versleuteld op en hebben wij verschillende beleidstukken voor medewerkers om de veiligheid van de informatie te waarborgen.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan PriPost op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen. Daarnaast zullen wij u, indien mogelijk binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt, hiervan op de hoogte brengen.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Aangezien de verantwoordelijkheid van de integriteit van de persoonsgegevens bij u ligt, dient u de wijziging via de daarvoor bedoelde instellingenformulier door te geven. Na verwerking van de wijziging ontvangt u een bevestiging van de wijziging op het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

De status van de Postbox zal (indien nodig) worden veranderd naar STANDBY aangezien wij de verwerking van persoonsgegevens nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn. Dit heeft als gevolg dat de (binnenkomende) post niet verwerkt kan worden. Aan de STANDBY status kunnen aanvullende kosten van toepassing zijn.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

Het recht van gegevenswissing is het recht op verwijdering van gegevens wanneer er geen goede reden (meer) is om de gegevens nog langer te verwerken.

In het geval van PriPost zijn wij beperkt in het naleven van het recht op gegevenswissing. U kunt zich alleen beroepen op dit recht wanneer u de overeenkomst beëindigd of wanneer deze reeds is beëindigd. Eerder kan niet, omdat wij de persoonsgegevens nog nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Tot een maand na beëindiging heeft u nog de mogelijkheid de Postbox te behouden (het reserveringstermijn). Zodra de overeenkomst beëindigd is, het opzegtermijn is verlopen en het reserveringstermijn is verstreken, zullen wij de volgende gegevens per direct verwijderen:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • IP-adres

De volgende gegevens zullen wij na het reserveringstermijn nog 5 jaar bewaren i.v.m. de eerdergenoemde Wwft:

 • Volledige namen
 • Adres en woonplaats
 • Bedrijfsgegevens
 • Uittreksel KvK
 • UBO verklaring
 • Soort document
 • Geboortedatum
 • Datum van afgifte
 • Uitgevende instantie
 • Documentnummer
 • Nationaliteit

De volgende gegevens zullen wij na het opzegtermijn nog 7 jaar bewaren i.v.m. de belastingwetgeving:

–           Facturen

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van PriPost. Wanneer u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Een gevolg hiervan is dat de Postbox op STANDBY kan worden gezet aangezien wij de verwerking van de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de dienstverlening. Aan deze STANDBY status kunnen kosten verbonden zijn.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen (direct marketing). PriPost en aan haar lieerde bedrijven verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in de privacyverklaring

PriPost behoudt zich ten allen tijde het recht om de privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

PriPost
Gravin Juliana van Stolberglaan 31
Unit A1
2263AB Leidschendam
Nederland
T +31 (0)70-2210460
E privacy@pripost.eu

Contactpersoon voor privacyzaken

Christiaan Huijers
Jr. Information Security Officer
E christiaan.huijers@pripost.eu